Přijímací řízení

Aktuálně

Vážení rodiče, milé uchazečky a milí uchazeči o studium na naší škole!

V příloze naleznete výsledky přijímacích zkoušek  - seznam přijatých uchazečů i doporučení pro nepřijaté uchazeče.

Přijatí uchazeči musí podle platné vyhlášky doložit svůj zájem o studium tak, že odevzdají tzv. zápisový lístek (obdrží jej na své ZŠ) do 5 pracovních dní ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů. Pokud tak neučiní, rozešle ředitel školy rozhodnutí o přijetí uchazečům na dalších místech.

Pokud nejste přijati a máte zájem o studium na naší škole, tak doporučujeme si na sekretariátu školy co nejdříve vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí. Současně vám pomůžeme vyplnit žádost o vydání nového rozhodnutíFormulář naleznete mezi přílohami.

 

Web MŠMT k PZ:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

http://dgkralupy.cz/aktualne/informace-msmt-k-prijimacimu-rizeni-a-maturitnim-zkouskam/ 

Informace o přijímacím řízení do prvních ročníků ve školním roce 2019/2020

1. PŘIHLÁŠKY

Podání přihlášek do 1. 3. 2020 osobně do kanceláře Dvořákova gymnázia a SOŠE. Přihlášku musí přinést osobně zákonný zástupce s platným OP v úředních hodinách (8.00–16.00) na adresu:

Dvořákovo gymnázium a SOŠE v Kralupech nad Vltavou
Dvořákovo nám. 800, 
278 53 Kralupy nad Vltavou

a) Přihlášku ke studiu naleznete v příloze na konci textu (XLSX - přihláška má dvě stránky, druhou stránku přihlášky najdete na druhém listu excelového souboru, nebo v PDF) nebo na stránkách Cermatu, MŠMT, popřípadě ji obdrží na ZŠ. Údaje v přihlášce musí být potvrzeny ředitelstvím ZŠ. Potvrzení od lékaře na přihlášku ani výstupní hodnocení nepožadujeme.

Poznámka:
Pokud budete vyplňovat přihlášku do čtyřletého studia, napište do kolonky Obor vzdělání a zaměření, které zaměření uchazeč preferuje. Na naší škole může vybírat ze dvou možností: společenskovědní zaměření (SV) nebo přírodovědně-technické zaměření (PT). Tuto volbu bude moci uchazeč ještě i průběhu prvního ročníku změnit.

b) Kopie diplomů ze soutěží (- viz níže kritéria a bonifikace), je potřeba dodat s přihláškou.
c) Formulář potvrzení o umělecké, sportovní či jiné zájmové činnosti, které se uchazeč věnuje pod hlavičkou nějaké organizace (- viz níže kritéria a bonifikace) rovněž najdete v příloze na konci textu.
d) Současně je třeba také do 1. března doložit vyjádření pedagogicko-psychologické poradny, pokud se jedná o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.

Termín přijímací zkoušky pro čtyřleté gymnázium je pondělí 8. 6. 2020 na škole uvedené na prvním místě v přihlášce.

Termín přijímací zkoušky pro osmileté gymnázium je úterý 9. 6. 2020 na škole uvedené na prvním místě v přihlášce.

Náhradní termín pro všechny obory je 23. 6. 2020.

Zkoušky se konají z českého jazyka a literatury a matematiky v jednom dni, žáci zaznamenávají výsledky na záznamový arch, který se skenuje do Cermatu. Test z ČJ trvá 70 minut, z matematiky 85 minut.

Podrobné informace a pozvánku ke zkoušce obdrží žák 10 pracovních dní před konáním zkoušky.

Všechny výsledky (body) budou zpřístupněny CERMATEM v termínech: v pondělí 15. 6. 2020 pro čtyřleté gymnázium a v úterý 16. 6. 2020 pro osmileté gymnázium.
(Získaný počet bodů bude Cermat posílat na obě školy uvedené na 1. i 2. místě v přihlášce.)

Výsledky zveřejníme v úterý 16. 6. 2020 do 12.00 pro čtyřleté gymnázium a ve středu 17. 6. 2020 do 12.00 pro osmileté gymnázium na vývěsce a webu školy.
Nahlížení do spisu bude možno v úterý 16. 6. 2020 pro čtyřleté gymnázium a ve středu 17. 6. 2020 pro osmileté gymnázium vždy od 14.00 hod. do 17.00 hod. na sekretariátu školy.
Rozhodnutí o nepřijetí se bude vydávat v kanceláři školy 17.  a 18. 6. 2020 pro čtyřleté gymnázium a 18.  a 19. 6. 2020 pro osmileté gymnázium vždy od 8.00 do 16.00 hod.

Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné podat žádost o vydání nového rozhodnutí. Žádost je možné podat na školou předem připravený formulář při osobním převzetí rozhodnutí o nepřijetí. Formulář je mezi přílohami.
Odevzdání zápisového lístku do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu po zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů, tedy do 23. 6. 2020 pro čtyřleté gymnázium a 24. 6. 2020 pro osmileté gymnázium. Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď škole, nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem). Zápisový lístek vydává příslušná základní škola nebo krajský úřad.

Informace k přijímacímu řízení pro rok 2019 také na www.cermat.cz - tiskopisy přihlášek, organizace jednotné zkoušky, testová zadání k procvičení.

2. KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

V souladu s § 60 zákona 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji kritéria 1. kola přijímacího řízení pro rok 2020 takto:

a) na osmileté studium 79-41-K/81 gymnázium (všeobecné):

O přijetí uchazeče se rozhodne podle:

 • výsledku jednotné přijímací zkoušky, tj. výsledků didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika 
 • prospěchu ze základní školy 
 • dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, např. účast v okresních a vyšších kolech olympiád a dalších soutěží.

Pořadí uchazečů bude stanoveno takto:

 • Didaktický test z českého jazyka a literatury bude ohodnocen 0–50 body. 
 • Didaktický test z matematiky bude ohodnocen 0–50 body. 
  Testy budou připraveny a zpracovány Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) - www.cermat.cz (viz odkaz „Jednotná přijímací zkouška 2019"). Na uvedených stránkách získáte veškeré potřebné informace. Testy se budou konat 9. června na škole uvedené na prvním místě. Všichni uchazeči na ně budou písemně pozváni dopisem nebo emailem.
 • Prospěch ze základní školy bude ohodnocen 0–20 body.
  Pro hodnocení prospěchu ze ZŠ bude přihlédnuto k průměrnému prospěchu z konce 4. ročníku a pololetí 5. ročníku. Uchazeč  za průměr 1,00 získá 20 bodů, za průměr 1,05 získá 19 bodů, za průměr 1,10 získá 18 bodů atd. (tj. za každý o 0,05 horší průměr o jeden bod méně), za průměr 2,00 a horší žádný bod.
 • Za úspěchy ve školních soutěžích ve 4. a 5. třídě mohou uchazeči získat body navíc: 
  v okresním a vyšším kole: za 1. místo 10 bodů, za 2. místo 7 bodů, za 3. místo 5 bodů, za 4. místo, 3 body, za 5. místo 2 body, za 6. místo 1 bod. Body získané v různých soutěžích se sčítají, nejvíce však mohou uchazeči získat za soutěže 20 bodů.

Poznámka:
školními soutěžemi pro uchazeče z pátých tříd rozumíme: 
Matematická olympiáda, Matematický klokan, Pythagoriáda, Logická olympiáda, Pohár vědy, Bobřík informatiky, soutěž Pangea.

b) na čtyřleté studium obor 79-41-K/41 gymnázium (všeobecné):

O přijetí uchazeče se rozhodne podle:

 • výsledku jednotné přijímací zkoušky, tj. výsledků didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika
 • podle prospěchu ze základní školy
 • dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, např. účast v okresních a vyšších kolech olympiád a dalších soutěží.

Pořadí uchazečů bude stanoveno takto:

 • Didaktický test z českého jazyka bude ohodnocen 0–50 body. 
 • Didaktický test z matematiky bude ohodnocen 0–50 body. 
  Testy budou připraveny a zpracovány Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) - www.cermat.cz (viz odkaz „Jednotná přijímací zkouška 2019"). Na uvedených stránkách získáte veškeré potřebné informace. Testy se budou konat 8. června na škole uvedené na prvním místě. Všichni uchazeči na ně budou písemně pozváni dopisem nebo emailem.
 • Prospěch ze základní školy bude ohodnocen 0–50 body. 
  Pro hodnocení prospěchu ze ZŠ bude přihlédnuto k průměrnému prospěchu z konce 8. ročníku a pololetí 9. ročníku. Uchazeč získá za průměr 1,00 - 50 bodů, za průměr 1,02 - 49 bodů, za průměr 1,04 - 48 bodů atd. (tj. za každý o 0,02 horší průměr o jeden bod méně), za průměr 2,00 a horší žádný bod.
 • Za úspěchy ve školních soutěžích v 8. a 9. třídě mohou uchazeči získat body navíc: 
  v okresním a vyšším kole: za 1. místo 10 bodů, za 2. místo 7 bodů, za 3. místo 5 bodů, za 4. místo 3 body, za 5. místo 2 body, za 6. místo 1 bod. Body získané v různých soutěžích se sčítají, nejvíce však mohou uchazeči získat za soutěže 20 bodů.

Poznámka: 
školními soutěžemi pro uchazeče z devátých tříd rozumíme: 
Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda, soutěže v cizích jazycích (zařazených MŠMT do soutěží typu A), Olympiáda v českém jazyce, Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Astronomická olympiáda, Matematický klokan, Pythagoríáda, Přírodovědný klokan, Mladý Demosthenes, Logická olympiáda, Mladý programátor.

 • Za uměleckou, sportovní či jinou zájmovou činnost, které se uchazeč věnuje pod hlavičkou nějaké organizace (ZUŠ, sportovní oddíl, skautský oddíl apod.) může tento uchazeč získat až 10 bodů. Podmínkou je razítkované a podepsané potvrzení této organizace (od učitele, trenéra, vedoucího apod.), že dotyčný uchazeč v době podání přihlášky minimálně 2 roky – 5 bodů (popř. minimálně 3 roky – 7 bodů, popř. minimálně 4 a více roků – 10 bodů) aktivně zmíněnou činnost vykonává.
  Body získané za uměleckou, sportovní či jinou zájmovou činnost se sčítají, nejvíce však mohou uchazeči získat za tuto činnost 20 bodů.

Formulář Potvrzení o umělecké, sportovní či jiné zájmové činnosti, které se uchazeč věnuje pod hlavičkou nějaké organizace, najdete v příloze. Každou činnost, které se uchazeč věnuje, je třeba potvrdit samostatným formulářem.

3. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Hodnocení uchazečů bude ukončeno a výsledky přijímacího řízení budou oznámeny: v úterý 16. 6. 2020 do 12.00 pro čtyřleté gymnázium a ve středu 17. 6. 2020 do 12.00 pro osmileté gymnázium na vývěsce a webu školy. 

Přijatý uchazeč nemusí čekat, až dostane písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení. Ředitel školy odešle rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům (zásilka bude uložena na poště pouze 5 pracovních dnů, poté se považuje za doručenou), seznam přijatých uchazečů zveřejní na webu a vývěsce školy (novela § 60 odst. 16, 17 a § 183 odst. 2 školského zákona).

Pořadí uchazečů podle přidělených čísel bude zveřejněno na úřední desce u vstupních dveří budovy školy a na webových stránkách školy. Přidělená čísla oznámí sekretariát školy zákonným zástupcům při odevzdání přihlášky, popřípadě jej zašle dopisem.

Ke studiu na čtyřleté studium obor 79-41-K/41 gymnázium bude takto přijato 52 nejlepších uchazečů.

Ke studiu na osmileté studium obor 79-41-K/81 gymnázium bude takto přijato 30 nejlepších uchazečů.

Přijatí uchazeči musí podle platné vyhlášky doložit svůj zájem o studium tak, že odevzdají tzv. zápisový lístek (obdrží jej na své ZŠ) do 5 pracovních dní ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů. Pokud tak neučiní, rozešle ředitel školy rozhodnutí o přijetí uchazečům na dalších místech.

 

Poznámka: 
Škola si vyhrazuje právo změn v návaznosti na aktuální situaci v legislativě. V případě nejasností nás kontaktujte na telefonu 315 727 311 a na mailové adrese: info@dgkralupy.cz.

Předpokládaný počet přijímaných žáků v přijímacím řízení ve školním roce 2019/20:

1 třída osmiletého gymnázia (po 5. třídě – 30 žáků) 
1 třída čtyřletého gymnázia přírodovědně-technické zaměření (po 9. třídě – 26 žáků) 
1 třída čtyřletého gymnázia společenskovědní zaměření (po 9. třídě – 26 žáků) 

Kralupy nad Vltavou, 4. prosince 2020
RNDr. Andrej Plecháček
ředitel školy

 

Přílohy