Maturita

Organizace maturitní zkoušky
na Dvořákově gymnáziu a SOŠE v Kralupech nad Vltavou ve školním roce 2020/2021

Opatřením obecné povahy č. j.: MSMT-3267/2021-1 byly zrušeny v profilové části písemné práce z cizího jazyka a z českého jazyka a literatury a prodlouženy časové limity pro konání didaktických testů.

Informace naleznete na: https://maturita.cermat.cz/

 

Dne 26. 6. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 284/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, který ukotvil zásadní změny v konání maturitní zkoušky. Ustanovení týkající se změn maturitní zkoušky nabyla účinnosti dne 15. 10. 2020.

Na základě těchto zákonných změn byl novelizován prováděcí právní předpis, tj. vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Nejzásadnější změny novely školského zákona obsahují:

  • je zrušeno konání 3 povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky (1. český jazyk a literatura, 2. cizí jazyk, 3. matematika)
  • je zavedena další nepovinná zkouška vyšší úrovně z matematiky ve společné části maturitní zkoušky s názvem Matematika rozšiřující.
  • písemná práce a ústní zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, které byly dosud konané ve společné části maturitní zkoušky, se přesouvají do profilové části maturitní zkoušky.

Deailní informace naleznete v Metodice k novele vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, kterou najdete též v příloze.

Východiska skladby a organizace maturitní zkoušky na Dvořákově gymnáziu a SOŠE v Kralupech nad Vltavou 

1. Zákon č. 284/2020 Sb., kterým byl novelizován školský zákona č. 561/2004 Sb.

2. Vyhláška č. 405/2020 Sb., která novelizovala:

a) vyhlášku č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (tzv. maturitní vyhlášku)

b) vyhlášku č. 3//2015 Sb., o některých dokladech ve vzdělání, ve znění pozdějších předpisů – příloha č. 5 obsahující vzory vysvědčení o MZ

Upraveny byly i příslušné kapitoly o profilové části MZ v RVP oborů vzdělávání s maturitní zkouškou (opatření ministra).

3. Rámcové vzdělávací plány pro gymnázia a SOŠE

4. Učební plány Dvořákova gymnázia a SOŠE v Kralupech nad Vltavou

5. Profil absolventa Dvořákova gymnázia a SOŠE v Kralupech nad Vltavou

6. Studijní program a profilace školy, priority školy

 

Maturitní zkouška pro osmileté všeobecné gymnázium 79-41-K/81 a pro čtyřleté všeobecné gymnázium79-41-K/41

 

Společná (státní) část MZ

Profilové (školní) část MZ

dvě povinné zkoušky – konané formou didaktického testu (DT):

1. český jazyk a literatura

2. cizí jazyk ( který je ve škole vyučován) nebo

matematika

jedna až dvě povinné zkoušky:

1. český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška

2. cizí jazyk - písemná práce a ústní zkouška (pouze v případě, že žák z něj konal DT)

další dvě povinné zkoušky z předmětů podle nabídky ředitele školy.

maximálně dvě nepovinné zkoušky – konané formou didaktického testu (DT) volí žák z této nabídky:

  • cizí jazyk
  • matematika
  • matematika rozšiřující (dříve Ma+)

maximálně dvě nepovinné zkoušky

(z předmětů, z nichž žák nekonal povinnou zkoušku)


Ředitel školy v souladu s § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, určuje tuto nabídku předmětů pro další povinné zkoušky profilové části MZ pro jarní a podzimní zkušební období 2021, z nichž si žák dvě volí:

Předmět

Forma zkoušky

anglický jazyk*

písemná práce a ústní zkouška

španělský jazyk*

písemná práce a ústní zkouška

německý jazyk

písemná práce a ústní zkouška

ruský jazyk*

písemná práce a ústní zkouška

francouzský jazyk*

písemná práce a ústní zkouška

základy společenských věd

ústní zkouška

dějepis

ústní zkouška

zeměpis

ústní zkouška

matematika

písemná práce a ústní zkouška

fyzika

ústní zkouška

chemie

ústní zkouška

biologie

ústní zkouška

informatika a výpočetní technika

ústní zkouška

 

Zkouška v profilové části konaná ústní formou - zadání si žák losuje z nabídky 20–30 témat. Zkouška trvá 15 minut a příprava na ni také 15 minut.

Při přihlašování se žák musí řídit těmito podmínkami:

*Pokud si žák zvolil ve společné části MZ didaktický test z matematiky, musí si cizí jazyk zvolit jako jeden z předmětů profilové části.

Pokud si žák zvolí ve společné části DT z matematiky, nemůže se přihlásit ke zkoušce z matematiky v profilové části.

Zkoušku z nepovinného předmětu žáci konají ústně. Zadání si žák losuje z nabídky 20–30 témat. Zkouška trvá 15 minut a příprava na ni také 15 minut.

Jednu povinnou zkoušku z cizího jazyka může v souladu s §81 odst. 7 školského zákona a §19a vyhlášky č.177/2009 Sb. na základě žádosti žák nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky doložené jazykovým certifikátem na úrovni B2 nebo vyšší podle SERR.

Žák podá žádost a doloží jazykový certifikát nejpozději do 31. 3. 2021

 

Termín

Akce

3. 5. 2021 – 7. 5. 2021

didaktické testy společné části dle jednotného testovacího schématu

17. 5. 2021 – 21. 5. 2021

ústní zkoušky profilové části

6. 4. 2021

písemná zkoušky profilové části z českého jazyka

7. 4. 2021

písemná zkoušky profilové části z anglického jazyka

8. 4. 2021

písemná zkoušky profilové části z 2. cizího jazyka

 

Další informace naleznete na https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska

Nová maturitní vyhláška na https://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

 

MZ ve školním roce 2020/2021 – příklad skladby předmětů obecně

Příklad

Společná část

Profilová část

1

ČJL

AJ

ČJL

AJ

Předmět 3

Předmět 4

2

ČJL

NJ

ČJL

NJ

Předmět 3

Předmět 4

3

ČJL

RJ

ČJL

RJ

Předmět 3

Předmět 4

4

ČJL

MA

ČJL

Cj

Předmět 3

 

 

Nabídka pro předměty profilové části maturitní zkoušky na SOŠE: 

  1. Ekonomika 
  2. Účetnictví 
  3. Praktická zkouška 

 

Zkouška v profilové části konaná ústní formou - zadání si žák losuje z nabídky 20 – 30 témat. Zkouška trvá 15 minut a příprava na ni také 15 minut.

Při přihlašování se žák musí řídit těmito podmínkami: 

Pokud si žák zvolil ve společné části MZ didaktický test z matematiky, musí si cizí jazyk zvolit jako jeden z předmětů profilové části – pouze ústní zkouška (bez písemné práce). Pokud se žák ve společné části přihlásil ke zkoušce z cizího jazyka, musí se v profilové části přihlásit ke zkoušce ze stejného jazyka.

Pokud si žák zvolí ve společné části DT z matematiky, nemůže se přihlásit ke zkoušce z matematiky v profilové části.

 

Praktická zkouška trvá 240 minut čistého času. 

 

Zkoušku z nepovinného předmětu žáci konají ústně. Zadání si žák losuje z nabídky 20 – 30 témat. Zkouška trvá 15 minut a příprava na ni také 15 minut. 

 

Matematika+ je didaktický test – hlásí se na ni žák přes VPŽ.

 

Termín

Akce

19. 4. 2021

praktická zkouška na OA

3. 5. 2021 – 7. 5. 2021

didaktické testy společné části dle jednotného testovacího schématu

17. 5. 2021 – 21. 5. 2021

ústní zkoušky profilové části

6. 4. 2021

písemná zkoušky profilové části z českého jazyka

7. 4. 2021

písemná zkoušky profilové části z anglického jazyka

8. 4. 2021

písemná zkoušky profilové části z 2. cizího jazyka

Veškeré další informace, včetně kritérií hodnocení zkoušek najdete na www.novamaturita.cz – po zveřejnění platných zákonů.

 

Informace k aplikace na procvičování didaktických testů najdete také v příloze Aplikace do mobilu.pdf 

QR kody

 

Přílohy