Informace o hodnocení žáků v druhém pololetí 2019/2020

Milé studentky, milí studenti, vážení rodiče, 

absolvovali jsme zvláštní období našeho života. Osobního i toho školního. Doufáme, že se nebude opakovat. Na druhou stranu jsme - jako v každé krizi - zaznamenali mnoho stimulů, vynalézavosti, nových způsobů práce jak na straně učitelů, tak i na straně Vaší - studentské.   Moc si vážíme toho, že jste ve velké většině přistoupili k plnění úkolů zodpovědně, včas a s velkou mírou sebekázně. To bychom chtěli v hodnocení vašich výkonů za celé pololetí ocenit především.

V hodnocení za druhé pololetí 2019/2020 vycházíme z vyhlášky MŠMT - Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020  - http://www.msmt.cz/file/52751/  a její metodiky – Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních škol za druhé pololetí školního roku 2019/2020 - viz:  http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydalo-vyhlasku-k-hodnoceni-druheho-pololeti-2019-2020

Chceme, aby v souladu s vyhláškou a s přihlédnutím k výjimečné době, bylo naše hodnocení:

1. spravedlivé, 

2. srozumitelné,

3. nekomplikované,

4. takové, aby zohlednilo především Váš výše zmíněný přístup ke svému vzdělání.

V souladu s vyhláškou také nechceme - až na výjimky - hodnotit hůře než v  jiných obdobích, neboť neznáme objektivní podmínky, ve kterých jste se s celou Vaší rodinou ocitli. 

Vycházíme z toho, že v tomto pololetí jde především:

  • o přístup ke studiu, o zhodnocení vaší práce, o plnění úkolů a jejich kvalitu,  kdy znalosti a dovednosti mohou být objektivně zhodnoceny případně až v dalším školním roce,

  • o to, že  žákům dáváme zpětnou vazbu k jejich práci; hodnocení tradičního výkonu nemá prioritu.

Proto se bude závěrečné hodnocení skládat z těchto dvou položek:

  • přístup ke studiu a k plnění povinností - bude tvořit nejméně 80 % podílu na celkové známce,

  • výkon bude tvořit 0 20 % podíl na celkové známce. Do výkonové složky se může započítat například: prokazatelný výkon žáka z období 1. 2. – 11. 3. 2020, video zkoušení, testy zaslané v digitální podobě apod.

Tabulku s kritérii hodnocení pro jednotlivé třídy naleznete v příloze.

RNDr. Andrej Plecháček
ředitel školy