Výuka angličtiny

Výuka

Anglické oddělení si klade za cíl nejen žáky co nejlépe připravit ve všech dílčích jazykových dovednostech, ale usiluje i o rozvoj klíčových kompetencí, jako je vyjadřování, kritické myšlení a spolupráce tak, aby studenti snadno obstáli během dalšího studia a na trhu práce.

Vstupní jazyková úroveň nově přijímaných žáků se zjišťuje rozřazovacím testem ještě před zahájením výuky v primě a 1. ročníku. Jelikož se vstupní úroveň často velmi liší a abychom se mohli cíleně věnovat potřebám studentů, dělíme výuku na dvě úrovně AJ:

  • Mírně pokročilí (skupina AJ2) – žáci se vstupní znalostí na jazykové úrovni A2 dle Společného evropského referenčního rámce postupují k cílové úrovni B2(+).
  • Středně pokročilí (skupina AJ1) směřují od vstupní úrovně B1 v rámci výuky angličtiny k cílové úrovni C1(+).

Základní dotace předmětu je posílena o jednu hodinu ve 2. a 4. ročníku. Ve 3. a 4. ročníku se žáci mohou věnovat angličtině i nad rámec běžné výuky výběrem jednoho či více z volitelných anglických seminářů.

Semináře

Ve 3. a 4. ročníku mají žáci možnost individuálně navýšit stanovený počet hodin angličtiny o další 2 a 3 hodiny, respektive, a to výběrem z aktuální nabídky volitelných anglických seminářů. Téměř pravidelně jsou vypisovány semináře anglické konverzace, semináře rozvíjející jazykové dovednosti na úrovních intermediate – advanced, semináře komplexní přípravy k maturitní zkoušce, semináře přípravy na mezinárodní zkoušky FCE, CAE, případně semináře se zaměřením na literaturu, globální témata či jiné oblasti.

Certifikáty

Jelikož jsou jazykové znalosti vítanou hodnotou v dalším studiu a mezi zaměstnavateli, snažíme se vést studenty k tomu, aby složili cambridgeskou zkoušku z anglického jazyka, a získali tak mezinárodně uznávaný certifikát s dlouhodobou platností. Studenty připravujeme formou volitelných seminářů ve třetím ročníku zejména na tyto zkoušky:

  • B2 First (dříive First Certificate in English – FCE) – na úrovni B2
  • C1 Advanced (dříve Certificate in Advanced English – CAE) – na úrovni C1

Mezi našimi studenty jsou i tací, kteří složili C2 Proficiency (Certificate of Proficiency in English Cambridge English Proficiency – CPE) – na úrovni C2.

Dvořákovo gymnázium uznává jazykový certifikát na úrovni C1 a vyšší jako náhradu za ústní část státní maturitní zkoušky z anglického jazyka.

Počet studentů s úspěšně vykonanými cambridgeskými zkouškami

Rok Počet studentů celkem FCE FCE - úroveň C1 CAE CAE - úroveň C2 CPE
2018 10 2 - 8 1 -
2019 9 4 - 4 - 1
2020 11 5 - 6 1 -
2021 26 9 4 17 7 -
2022 31 14 6 17 3 -
2023 34 13 7 21 6  
2024 43          

Maturita

Angličtina často bývá předmět, ze kterého studenti skládají maturitní zkoušku. Skládají ji buď formou společné (státní) nebo profilové (školní) maturity.

Ve společné části maturitní zkoušky koná žák zkoušky ze dvou povinných předmětů. Každý žák skládá zkoušku z českého jazyka. Pro druhou zkoušku si volí cizí jazyk, nebo matematiku. Pokud je volbou společné (státní) maturity studenta angličtina, zkouška sestává z didaktického testu s poslechovou částí, písemné práce a ústní zkoušky. Příprava zadání a hodnocení didaktického testu jsou v kompetenci CERMATu. Příprava zadání a hodnocení písemné práce a ústní zkoušky jsou v kompetenci školy.

Školní (profilová) maturitní zkouška z anglického jazyka se skládá z písemné práce a ústní zkoušky. Příprava zadání a hodnocení písemné práce a ústní zkoušky jsou v kompetenci školy.

Tematické okruhy pro státní ústní maturitu z anglického jazyka pro gymnázium podobně jako strukturu školní maturitní zkoušky najdete v příloze.

Kroužky

Dvořákovo gymnázium nabízí studentům se zájmem o další vzdělávání kroužky a zájmové kluby. Bývají mezi nimi i kroužky zaměřené na prohloubení znalosti cizího jazyka. Kroužky, které fungují pod záštitou Společnosti pro rozvoj Dvořákova gymnázia, o.p.s., se otevírají dle potřeb a zájmu žáků většinou na začátku školního roku. Na škole pravidelně probíhá konverzační kroužek s rodilým mluvčím pro studenty nižšího a vyššího gymnázia.

Anglická knihovna

Čtení nás baví a rádi bychom dosáhli toho, aby bavilo i naše studenty. Čteme s nimi v hodinách angličtiny již od primy a k četbě se vracíme i ve vyšších ročnících. Věříme, že četba přispívá k osvojení cizího jazyka. Anglické a americké literatuře jsou vyhrazeny mimo jiné i čtyři maturitní otázky z angličtiny. Abychom mohli četbu lépe rozvíjet, založili jsme v roce 2018 anglickou knihovnu.

Školní anglická knihovna nabízí studentům k vypůjčení na 140 titulů zjednodušené četby a 382 titulů v originálu. Exempláře zjednodušené četby jsou k dispozici v jazykových úrovních A1-C1. Mezi originály najdete tituly světové literatury, fantasy, detektivní romány i literaturu faktu. Knihovnu nám zdobí díla moderních světových bestsellerů a klasiků, jako je téměř kompletní série Harryho Pottera, díla od Johna Irvinga či Haruki Murakamiho. Katalog knih najdete v příloze.

Budeme rádi, když naše anglická knihovna nadále poroste. S radostí přijmeme knižní dary.

Exkurze a debaty

Jsme přesvědčeni, že studenti se učí nejen v tradičních hodinách, ale i mimo ně, ať už je třeba tráví na školní zahradě nebo v terénu. Klasickou výuku angličtiny se snažíme doplnit a zpestřit o exkurze, projekty a debaty. Navštěvujeme divadelní a filmová představení, do školy si zveme odborníky na reálie či odborná témata a se studenty jezdíme i za kralupská humna. Naše projektová výuka v uplynulém školním roce zahrnovala například:

  • Řetězové provázení v AJ na zámku Nelahozeves a v ghettu Terezín
  • Posezení nad čajem a anglickou a britskou literaturou v Praze
  • Osudové osmičky - projekt k moderní historii

Věříme, že průvocem ve vzdělání nemusíme být studentům pouze my učitelé, ale i lidé z praxe. Proto uvítáme jakékoli podněty z řad rodičů a přátel školy na besedy, přednášky či projekty v anglickém jazyce.

Soutěže

Těší nás, když naši studenti mohou předvést své jazykové dovednosti v meziškolních přehlídkách a soutěžích. Věříme, že na nich mohou získat inspiraci, sebevědomí a srovnání s ostatními. Pravidelně s nimi navštěvujeme a motivujeme je k účasti v těchto soutěžích:

  • National Literary Award for Young Writers
  • Okresní Olympiáda v AJ
  • Soutěž E. A. Poe´s Raven - recitace, sólový zpěv, drama v AJ

Pravidelně organizujeme i vlastní soutěže, jako je například soutěž v kreativním psaní volně inspirovaná Halloweenem.

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu - DofE

Ačkoli program Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) nesouvisí přímo s angličtinou, je úzce provázaný se Spojeným královstvím, konkrétně s královskou rodinou, která ho založila a již 25 mezinárodně podporuje. Prostřednictvím DofE se můžete naučit nový sport nebo v něm dosáhnout lepších výsledků, zdokonalit své dovednosti či znalosti, pomoct svému okolí dobrovolnickou činností a vypravit se s přáteli na dobrodružnou výpravu. Sen i cestu, kterou ho chcete dosáhnout, si stanovujete sami. K ruce vám přitom jsou průvodci z řad pedagogů naší školy, která slouží od roku 2018 jako místní centrum DofE pro Kralupy a okolí.

Výměnné pobyty Erasmus

Dvořákovo gymnázium pořádá od školního roku 2022/2023 výměnné pobyty Erasmus cílené na kulturní výměnu, mezivrstevnické poznávání a rozvoj jazykových kompetencí a dalších dovedností. Pravidelně organizujeme cizojazyčné výměny se školami v Německu, Španělsku a Francii. Některé z nich se konají v anglickém jazyce.

Přílohy