Maturita


Organizace maturitní zkoušky
na Dvořákově gymnáziu v Kralupech nad Vltavou ve školním roce 2023/2024

Východiska skladby a organizace maturitní zkoušky na Dvořákově gymnáziu v Kralupech nad Vltavou 

1. Školský zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  a jiném vzdělávání, ve znění účinném od 27. 2. 2021

2. Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění účinném od 1. 1. 2022 (tzv. maturitní vyhláška)

3. Vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech ve vzdělání, ve znění účinném od 1. 1. 2022– příloha č. 5 obsahující vzory vysvědčení o MZ

4. Rámcové vzdělávací plány pro gymnázia 

5. Učební plány Dvořákova gymnázia  v Kralupech nad Vltavou

6. Profil absolventa Dvořákova gymnázia  v Kralupech nad Vltavou

7. Studijní program a profilace školy, priority školy

 

Maturitní zkouška pro osmileté všeobecné gymnázium 79-41-K/81 a pro čtyřleté všeobecné gymnázium79-41-K/41

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Cílem společné části je ověřit očekávané vědomosti a dovednosti ve zkušebních předmětech, které definuje školský zákon.  Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části zkoušky.

Společná část MZ

Ve společné části se žáci přihlašují ke 2 povinným zkouškám. Všichni žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury. V rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky (pro žádný obor vzdělání tedy není zákonem stanovena povinnost maturovat z matematiky).

Zkoušku z cizího jazyka lze konat z anglického, francouzského, německého, ruského nebo španělského jazyka. Žák si však může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je ve škole vyučován a který splňuje povinnou hodinovou dotaci pro povinné zkoušky profilové části ve školním vzdělávacím programu příslušného oboru vzdělání (více podrobností viz § 14 maturitní vyhlášky).

Žák se může dále přihlásit až ke 2 nepovinným zkouškám, a to ze zbývajících zkušebních předmětů, které si nezvolil jako povinné zkoušky (v rámci cizího jazyka tedy není možné přihlásit se dvakrát ke stejnému cizímu jazyku), nebo z Matematiky rozšiřující.

Zkoušky se bez výjimky konají formou didaktického testu, který se hodnotí slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Na maturitním vysvědčení žáka tedy nejsou u zkoušek společné části uvedeny známky.

Profilová část MZ

Povinnou zkouškou pro všechny žáky je zkouška z českého jazyka a literatury. Pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk, skládá v profilové části povinně také zkoušku z tohoto cizího jazyka. Žáci se dále přihlašují k dalším 2  povinným profilovým zkouškám ze školní nabídky povinných zkoušek.

Každý žák má rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky.

 

Společná (státní) část MZ

Profilové (školní) část MZ

dvě povinné zkoušky – konané formou didaktického testu (DT):

1. český jazyk a literatura

2. cizí jazyk ( který je ve škole vyučován) nebo

matematika

jedna až dvě povinné zkoušky:

1. český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška

2. cizí jazyk - písemná práce a ústní zkouška (pouze v případě, že žák z něj konal DT)

další dvě povinné zkoušky z předmětů podle nabídky ředitele školy.

maximálně dvě nepovinné zkoušky – konané formou didaktického testu (DT) volí žák z této nabídky:

  • cizí jazyk
  • matematika
  • matematika rozšiřující (dříve Ma+)

maximálně dvě nepovinné zkoušky

(z předmětů, z nichž žák nekonal povinnou zkoušku)


Ředitel školy v souladu s § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, určuje tuto nabídku předmětů pro další povinné zkoušky profilové části MZ pro jarní a podzimní zkušební období 2023, z nichž si žák dvě volí:

Předmět

Forma zkoušky

anglický jazyk*

písemná práce a ústní zkouška

španělský jazyk*

písemná práce a ústní zkouška

německý jazyk*

písemná práce a ústní zkouška

ruský jazyk*

písemná práce a ústní zkouška

francouzský jazyk*

písemná práce a ústní zkouška

základy společenských věd

ústní zkouška

dějepis

ústní zkouška

zeměpis

ústní zkouška

matematika

 ústní zkouška

fyzika

ústní zkouška

chemie

ústní zkouška

biologie

ústní zkouška

informatika a výpočetní technika

ústní zkouška

Žák si může zvolit pouze ten předmět, jehož součet týdenních vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících činí za celou dobu vzdělání (u osmiletého gymnázia za poslední čtyři roky) nejméně 4 vyučovací hodiny.

Další informace k profilové části MZ

Zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka

Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka se konají formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. U zkoušky z cizího jazyka není rozhodující, jedná-li se o cizí jazyk, ke kterému se žák hlásí ve společné části, nebo jedná-li se o zkoušku z cizího jazyka konanou pouze v profilové části (z toho důvodu není možné, aby se žák hlásil ke konání zkoušky ze stejného cizího jazyka dvakrát).

Hodnocení písemné práce tvoří 40 % celkového hodnocení příslušné zkoušky, hodnocení ústní zkoušky pak tvoří zbývajících 60 %. Pro úspěšné složení zkoušky je zapotřebí úspěšné složení dílčích zkoušek (písemné práce, ústní zkoušky).

Ústní zkouška z českého jazyka a cizích jazyků  -  u ústní zkoušky z českého jazyka a literatury příprava trvá 20 minut a zkouška 15 minut, u ostatních předmětů příprava trvá 15 minut a zkouška 15 minut. 

Písemné práce z českého jazyka a cizích jazyků 

Písemná  práce z českého jazyka - prací se rozumí souvislý text odpovídající slohové práci, jehož minimální rozsah je 250 slov.  Písemná práce trvá 150 minut (vlastní práce), na výběr zadání mají žáci 15 minut. Žák si vybírá ze 4 zadání.  

Písemná práce  z anglického jazyka - práce v rozsahu minimálně 200 - 250 slov, ve které student zpracuje jeden ze tří nabízených literárních útvarů.  Písemná práce trvá 90 minut. 

Písemná práce z dalších cizích jazyků - práce v rozsahu 200 - 250 slov, ve které student zpracuje jedno ze tří nabízených témat. Čas na vypracování je 90 minut, na výběr zadání je 15 minut.

Podrobnosti ke konání písemných prací naleznete v přílohách.

Způsob záznamu písemných prací z českého jazyka - základní variantou je text psaným vlastní rukou. V tomto školním roce si mohou žáci zvolit i možnost záznamu textu na počítači. K vybrané variantě se přihlásí na základě přihlášky do 29. 2. 2024. Pokud by z technických důvodů nebylo možné zrealizovat variantu psaní textu na počítači, student písemnou práci vyhotoví vlastní rukou. 

Způsob záznamu písemných prací z anglického jazyka, francouzského jazyka, německého jazyka, ruského jazyka a španělského jazyka - text psaný vlastní rukou

Ústní zkouška z ostatních předmětů v profilové části MZ

Příprava trvá 15 minut a zkouška trvá 15 minut. Žák si vybírá z 20-30 témat.

Při přihlašování se žák musí řídit těmito podmínkami:

*Pokud si žák zvolil ve společné části MZ didaktický test z matematiky, musí si cizí jazyk zvolit jako jeden z předmětů profilové části.

Pokud si žák zvolí ve společné části DT z matematiky, nemůže se přihlásit ke zkoušce z matematiky v profilové části.

Zkoušku z nepovinného předmětu žáci konají ústně. Zadání si žák losuje z nabídky 20–30 témat. Zkouška trvá 15 minut a příprava na ni také 15 minut.

Jednu povinnou zkoušku z cizího jazyka může v souladu s §81 odst. 7 školského zákona a §19a vyhlášky č.177/2009 Sb. na základě žádosti žák nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky doložené jazykovým certifikátem na úrovni B2 nebo vyšší podle SERR.

Žák podá přihlášku k MZ  nejpozději do 1. prosince 2023 (jarní zkušební období 2024) a do 25. června 2024 (podzimní zkušební období 2024).

Žák podá žádost a doloží jazykový certifikát nejpozději do 31. 3. 2024.

 

Termín

Akce

2. 5. 2024 – 7. 5. 2024

didaktické testy společné části dle jednotného testovacího schématu

16. 5. 2024 – 22. 5. 2024

ústní zkoušky profilové části

3. 4. 2024 - 8.G

4. 4. 2024 - 4.P, 4.S

písemná práce profilové části z českého jazyka

2. 4. 2024

písemná práce profilové části z anglického jazyka

10. 4. 2024

18. 4. 2024

písemná práce profilové části z ruského a německého jazyka

písemná práce profilové části ze španělského jazyka

 

Další informace naleznete na https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska

Nová maturitní vyhláška na https://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

 

MZ ve školním roce 2023/2024 – příklad skladby předmětů obecně

Příklad

Společná část

Profilová část

1

ČJL

AJ

ČJL

AJ

Předmět 3

Předmět 4

2

ČJL

NJ

ČJL

NJ

Předmět 3

Předmět 4

3

ČJL

RJ

ČJL

RJ

Předmět 3

Předmět 4

4

ČJL

MA

ČJL

Cj

Předmět 3

 

 

PŘÍLOHY BUDOU AKTUALIZOVÁNY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/24 POSTUPNĚ PODLE TERMÍNŮ STANOVENÝCH V MATURITNÍ VYHLÁŠCE.

 

 

 

 

Veškeré další informace, včetně kritérií hodnocení zkoušek najdete na www.novamaturita.cz – po zveřejnění platných zákonů.

 

Informace k aplikace na procvičování didaktických testů najdete také v příloze Aplikace do mobilu.pdf 

QR kody

 

Přílohy