Přijímací řízení

Aktuálně

Aplikace CERMATu

určená k procvičování testů a úloh zadaných v rámci přijímací zkoušky https://tau.cermat.cz/

Informační web CERMATu

https://www.prihlaskynastredni.cz/

Přijímací řízení na střední školy - duben 2024

Vzhledem k tomu, že konečná podoba právních předpisů bude dána až vyhlášením ve Sbírce zákonů, má níže uvedený text informativní charakter a informuje o změnách tak, jak jsou navrženy.

 • Řádný termín PZ: pátek 12. 4. 2024, pondělí 15. 4. 2024 - čtyřleté obory vzdělání, úterý 16. 4.2024, středa 17. 4. 2024 - osmileté obory vzdělání
 • Náhradní termín PZ: pondělí 29. 4.2024, úterý 30. 4. 2024 - všechny obory vzdělání
 • Obsah jednotné přijímací zkoušky se nemění.
 • Bude možnost podat v 1. a ve 2. kole přihlášky do 3 oborů vzdělání, nově je zaváděna prioritizace, tzn. stanovení pevného pořadí na přihlášce podle volby uchazeče.
 • Termín pro podání přihlášek do oborů středního vzdělání bez talentové zkoušky je 20. února 2024. Přihlášku bude možné podat nejdříve od 1. února 2024.
 • Přihlášky bude možné podat plně elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce prostřednictvím identity občana, dále bude možné podat přihlášku listinně s podporou elektronického systému nebo jen v listinné podobě na tiskopisu.
 • Bude zachován počet 2 pokusů možnosti konat testy JPZ. Nově budou mít 2 pokusy i uchazeči, kteří se hlásí pouze na jeden maturitní obor.
 • Principy konání druhého kola přijímacího řízení jsou nastaveny podobně jako kolo první, a to včetně jednotných termínů a povinnosti zohlednit v rámci kritérií pro přijetí jednotné přijímací zkoušky. V rámci druhého kola je povinně aplikován výsledek jednotných přijímacích zkoušek z kola prvního.
 • V případě, že uchazeč nebude chtít nastoupit do určené školy, bude mít možnost v dané škole podat "vzdání se" svého místa a zúčastni se následujících kol přijímacího řízení.

Informace z médií o podobě jarních přijímacích zkoušek - rozhovor s ředitelem Cermatu (26. 10. 2023)

 


Informace o přijímacím řízení do prvních ročníků ve školním roce 2023/2024 (informace jsou postupně aktualizovány)

PŘIHLÁŠKY A TERMÍNY

Podání přihlášek od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024, a to plně elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce prostřednictvím identity občana, dále bude možné podat přihlášku listinně s podporou elektronického systému nebo jen v listinné podobě na tiskopisu.

Přihlášku v listinné podobě můžete podat  osobně v úředních hodinách (8.00–16.00) nebo poštou do kanceláře Dvořákova gymnázia  na adrese:

Dvořákovo gymnázium Kralupy nad Vltavou

příspěvková organizace

Dvořákovo nám. 800, 
278 01 Kralupy nad Vltavou

Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce.

Způsoby podání přihlášek - zpracováno na základě www.prihlaskynastredni.cz

Máte na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školy. Pokud podáte přihlášku elektronicky, získáte maximum možných výhod, ale podat přihlášku můžete také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).

 • Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně další způsoby dle NIA).
  Podrobnosti k ověření identity naleznete na identitaobcana.cz nebo info.identitaobcana.cz
 • Podáním výpisu vytištěného z online systému.
 • Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

Vyberte si pouze jednu z možností, ideálně tu první.

1. Elektronická přihláška

Pokud máte elektronickou identitu, můžete podat přihlášku zcela jednoduše online.

 • Přihlásíte se do systému, ten je napojen na registr obyvatel, díky kterému uvidíte seznam svých dětí, ze kterých vyberete to, které chcete přihlásit. Nevyplňujete už žádné osobní údaje.
 • Vyberete si ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chcete podat přihlášku. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí. Uvidíte přehledné informace o každé škole – přehled oborů vzdělání, počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek a přijatých uchazečů v  minulých letech.
 • Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje pro příslušný obor vzdělání doložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotky nebo skeny.
 • Potvrdíte odeslání, přijde Vám e-mail s potvrzením a to je vše.

 

2. Výpis ze systému

Vše vyplníte online, ale bez přihlášení, proto se Vám nebudou předvyplňovat údaje z registru obyvatel a musíte všechny vyplnit. Nahrajete přílohy přihlášky. Ze systému vytisknete výpis přihlášky, podepíšete ho a doručíte na Vámi vybrané školy (poštou, osobně, datovou schránkou).

 • Vstoupíte do systému bez přihlášení a vyplníte potřebné osobní údaje o sobě i svém dítěti.
 • Vyberete si ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chcete podat přihlášku. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí. Jsou zde uvedeny přehledné informace o každé škole, například počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek v minulých letech.
 • Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje doložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotky nebo skeny.
 • Potvrdíte odeslání a následně obdržíte na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích e-mail s výpisem přihlášky k vytištění.
 • Získaný výpis vytisknete (tolikrát, na kolik škol se hlásíte), podepíšete jej a doručíte v listinné podobě do každé vybrané školy (bez příloh).

 

3. Tiskopis se všemi přílohami

Vyplníte klasickou listinnou přihlášku a doručíte ji do každé zvolené školy. Ke každé přihlášce přiložíte všechny přílohy, které daná škola/obor požaduje. Každá přihláška musí mít obory uvedené ve stejném pořadí dle zvolené priority pro přijetí.

 

Důležité změny:

1) Určení priority jednotlivých škol:

  • Na první místo v přihlášce uvedete nejvíce žádaný obor vzdělání ve vybrané škole.
  • Na druhé místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, když se nedostane do oboru na prvním místě.
  • Na třetí místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, pokud se nedostane ani do prvního ani do druhého oboru.

2) Na všech třech přihláškách bude uvedena stejná priorita.

3) Dle zákona stačí doložení prospěchu jakoukoliv formou, tedy lze přiložit prostou fotografii nebo sken vysvědčení. Zároveň je možné i doložení jiným způsobem, např. potvrzením od základní školy s QR kódem. Vždy se dokládá formou přílohy, nepotvrzuje se na přihláškách, jak tomu bylo dříve.

4) JPZ bude konat uchazeč výhradně na některých ze škol, na které se přihlásil. Školy pro konání JPZ budou určeny systémem a uchazeč se o nich dozví z pozvánek, které školy pošlou. Může se stát, že uchazeč bude konat JPZ i 2x ve stejné škole. Náhradní termín JPZ bude uchazeč konat ve školy, kde se konal termín řádný.

5) Pokud je uchazeč bude přijat do oboru/střední školy, kam nechce nebo nemůže nastoupit, může se vzdát přijetí - tzv. zpětvzetí přihlášky. Tímto krokem se zcela zříká přijetí v 1. kole a až potom si může podat přihlášku do 2. či dalšího kola přijímacího řízení.

Důležité termíny 1. kola přijímacích zkoušek:

Konání JPZ (jednotné přijímací zkoušky): 12. a 15. dubna 2024 - 4leté gymnázium

                                                            16. a 17. dubna 2024 - 8leté gymnázium

Náhradní termín konání JPZ: 29. a 30.dubna 2024 - pro všechny obory

Nahlížení do spisu - 10., 13. a 14. května 2024

Zveřejnění výsledků ředitelem školy - 15. května 2024

Další informace:

a) Kopie diplomů ze soutěží (viz níže kritéria a bonifikace), je potřeba dodat s přihláškou.
b) Formulář potvrzení o umělecké, sportovní či jiné zájmové činnosti, které se uchazeč věnuje pod hlavičkou nějaké organizace (viz níže kritéria a bonifikace) rovněž najdete v příloze na konci textu.
c) Současně je třeba také do 20. února 2024 doložit vyjádření pedagogicko-psychologické poradny, pokud se jedná o uchazeče  se speciálními vzdělávacími potřebami. 
d) V případě občanství mimo EU je nutné doložení oprávnění k trvalému pobytu.

e)) Cizinci podle § 20 odst. 4 školského zákona, cizinci na základě § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb.  a na základě OOPLexIIPZ ze dne 27. října 2022 se promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, se ověří rozhovorem.

f) Cizinec podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. a podle OOPLexIIPZ ze dne 27. října 2022  může k přihlášce podat žádost o konání písemného testu jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. 

h) Cizinec společně s žádostmi z bodu f) a g) doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona č.67/2022 Sb. (doloží doklad o dočasné ochraně).

 

Zkoušky se konají z českého jazyka a literatury a matematiky v jednom dni, žáci zaznamenávají výsledky na záznamový arch, který se skenuje do Cermatu. Test z ČJ trvá 60 minut, z matematiky 70 minut.

Informace k přijímacímu řízení pro rok 2024 také na www.prihlaskynastredni.cz  a na www.cermat.cz - tiskopisy přihlášek, organizace jednotné zkoušky, testová zadání k procvičení.

 

NÍŽE UVEDENÝ TEXT NENÍ ZATÍM AKTULIZOVÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/24

KRITÉRIA A BONIFIKACE PRO PŘIJETÍ 

V souladu s § 60 zákona 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji kritéria 1. kola přijímacího řízení pro rok 2023 takto:

a) na osmileté studium 79-41-K/81 gymnázium (všeobecné):

O přijetí uchazeče se rozhodne podle součtu bodů za:

 • výsledky jednotné přijímací zkoušky, tj. výsledky didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika, 
 • prospěch ze základní školy
 • další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, např. účast v okresních a vyšších kolech olympiád a dalších soutěží.

Dalším kritériem přijetí je úspěšné absolvování rozhovoru v případě prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury na základě § 20 odst. 4 školského zákona a na základě OOP LexIIPZ ze dne 27. října 2022.

Pořadí uchazečů bude stanoveno takto:

 • Didaktický test z českého jazyka a literatury bude ohodnocen 0–50 body. 
 • Didaktický test z matematiky bude ohodnocen 0–50 body. 
  Testy budou připraveny a zpracovány Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) - www.cermat.cz (viz odkaz „Jednotná přijímací zkouška 2023"). Na uvedených stránkách získáte veškeré potřebné informace. Všichni uchazeči na ně budou písemně pozváni dopisem nebo emailem.
 • Prospěch ze základní školy bude ohodnocen 0–20 body.
  Pro hodnocení prospěchu ze ZŠ bude přihlédnuto k průměrnému prospěchu z 2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku. Uchazeč  za průměr 1,00 získá 20 bodů, za průměr 1,05 získá 19 bodů, za průměr 1,10 získá 18 bodů atd. (tj. za každý o 0,05 horší průměr o jeden bod méně), za průměr 2,00 a horší žádný bod.
 • Za úspěchy ve školních soutěžích ve 4. a 5. třídě mohou uchazeči získat body navíc: 
  v okresním a vyšším kole: za 1. místo 5 bodů, za 2. místo 4 body, za 3. místo 3 body, za 4. místo, 2 body, za 5. místo 1 bod. Body získané v různých soutěžích se sčítají, nejvíce však mohou uchazeči získat za soutěže 10 bodů.Poznámka:
  školními soutěžemi pro uchazeče z pátých tříd rozumíme předmětové olympiády pořádané MŠMT ve školním roce 2021/2022, 2022/2023, například: Matematická olympiáda, Logická olympiáda, aj.
 • V případě rovnosti součtu bodů rozhoduje o pořadí uchazečů pomocné subkriterium – vyšší úspěšnost v otevřených úlohách (úlohách bez nabídky odpovědí) v testu z matematiky, v případě shody dále v otevřených úlohách v testu z českého jazyka.
 • Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné absolvování rozhovoru, kterým se ověřuje znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání. Jedná se o situaci, kdy je uchazeči na jeho žádost prominuta  zkouška z českého jazyka a literatury na základě § 20 odst. 4 školského zákona, zákona č. 67/2022 Sb. a na základě OOP LexIIPZ ze dne 27. října 2022. Pokud uchazeč absolvuje neúspěšně rozhovor, uchazeč kritéria přijetí nesplnil a není z důvodu nesplnění kritérií přijat.
b) na čtyřleté studium obor 79-41-K/41 gymnázium (všeobecné):

O přijetí uchazeče se rozhodne podle součtu bodů za:

 • výsledky jednotné přijímací zkoušky, tj. výsledky didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika,
 • prospěch ze základní školy,
 • další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, např. účast v okresních a vyšších kolech olympiád a dalších soutěží. 

Dalším kritériem přijetí je úspěšné absolvování rozhovoru v případě prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury na základě § 20 odst. 4 školského zákona a na základě OOP LexIIPZ ze dne 27. října 2022.

Pořadí uchazečů bude stanoveno takto:

 • Didaktický test z českého jazyka bude ohodnocen 0–100 body. 
 • Didaktický test z matematiky bude ohodnocen 0–100 body. 
  Testy budou připraveny a zpracovány Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) - www.cermat.cz (viz odkaz „Jednotná přijímací zkouška 2023"). Na uvedených stránkách získáte veškeré potřebné informace. Všichni uchazeči na ně budou písemně pozváni dopisem nebo emailem.
 • Prospěch ze základní školy bude ohodnocen 0–50 body. 
  Pro hodnocení prospěchu ze ZŠ bude přihlédnuto k průměrnému prospěchu z 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku. Uchazeč  za průměr 1,00 získá 50 bodů, za průměr 1,02 získá 49 bodů, za průměr 1,04 získá 48 bodů atd. (tj. za každý o 0,02 horší průměr o jeden bod méně), za průměr 2,00 a horší žádný bod.
 • Za úspěchy ve školních soutěžích v 8. a 9. třídě mohou uchazeči získat body navíc: v okresním a vyšším kole: za 1. místo 10 bodů, za 2. místo 7 bodů, za 3. místo 5 bodů, za 4. místo 3 body, za 5. místo 2 body, za 6. místo 1 bod. Body získané v různých soutěžích se sčítají, nejvíce však mohou uchazeči získat za soutěže 20 bodů.

Poznámka: 
Školními soutěžemi pro uchazeče z devátých tříd rozumíme: 
Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda, soutěže v cizích jazycích (zařazených MŠMT do soutěží typu A), Olympiáda v českém jazyce, Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Astronomická olympiáda, Matematický klokan, Pythagoríáda, Přírodovědný klokan, Mladý Demosthenes, Logická olympiáda, Mladý programátor.

 • Za uměleckou, sportovní či jinou zájmovou činnost, které se uchazeč věnuje pod hlavičkou nějaké organizace (ZUŠ, sportovní oddíl, skautský oddíl apod.) může tento uchazeč získat až 10 bodů. Podmínkou je razítkované a podepsané potvrzení této organizace (od učitele, trenéra, vedoucího apod.), že dotyčný uchazeč v době podání přihlášky minimálně 2 roky – 5 bodů (popř. minimálně 3 roky – 7 bodů, popř. minimálně 4 a více roků – 10 bodů) aktivně zmíněnou činnost vykonává.
  Body získané za uměleckou, sportovní či jinou zájmovou činnost se sčítají, nejvíce však mohou uchazeči získat za tuto činnost 20 bodů.

Formulář Potvrzení o umělecké, sportovní či jiné zájmové činnosti, které se uchazeč věnuje pod hlavičkou nějaké organizace, najdete v příloze. Každou činnost, které se uchazeč věnuje, je třeba potvrdit samostatným formulářem.

 • V případě rovnosti součtu bodů rozhoduje o pořadí uchazečů pomocné subkriterium – vyšší úspěšnost v otevřených úlohách (úlohách bez nabídky odpovědí) v testu z matematiky, v případě shody dále v otevřených úlohách v testu z českého jazyka.
 • Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné absolvování rozhovoru, kterým se ověřuje znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání. Jedná se o situaci, kdy je uchazeči na jeho žádost prominuta  zkouška z českého jazyka a literatury na základě § 20 odst. 4 školského zákona, zákona č. 67/2022 Sb. a na základě OOP LexIIPZ ze dne 27. října 2022. Pokud uchazeč absolvuje neúspěšně rozhovor, uchazeč kritéria přijetí nesplnil a není z důvodu nesplnění kritérií přijat.

3. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Výsledky zveřejníme v úterý  2. 5. 2023 do 12.00 na vývěsce a webu školy.

Nahlížení do spisu bude možné v úterý  2. 5. 2023  od 14.00 hod. do 17.00 hod. na sekretariátu školy.

Rozhodnutí o nepřijetí se bude vydávat v kanceláři školy 3. 5. 2023 a 4. 5. 2023 pro všechny obory vždy od 8.00 do 16.00 hod.

Přijatý uchazeč nemusí čekat, až dostane písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení. Ředitel školy odešle rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům (zásilka bude uložena na poště pouze 5 pracovních dnů, poté se považuje za doručenou).

Pořadí přijatých i nepřijatých uchazečů pod přidělenými čísly bude zveřejněno na úřední desce u vstupních dveří budovy školy a na webových stránkách školy (podle § 183 odst. 2 školského zákona). Přidělená čísla oznámí sekretariát školy zákonným zástupcům při odevzdání přihlášky, popřípadě jej zašle dopisem.

Přijatí uchazeči musí podle platné vyhlášky doložit svůj zájem o studium tak, že odevzdají tzv. zápisový lístek (obdrží jej na své ZŠ) do 10 pracovních dnů ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů. Pokud tak neučiní, rozešle ředitel školy rozhodnutí o přijetí uchazečům na dalších místech.

Ke studiu na obor 79-41-K/81 (osmileté gymnázium) bude přijato 30 nejlépe hodnocených uchazečů podle výše uvedených kritérií.

Ke studiu na  obor 79-41-K/41 (čtyřleté gymnázium) budou uchazeči přijati takto:

 • do třídy se zaměřením ŠVP přírodovědně-technickým 26 nejlépe hodnocených uchazečů podle výše uvedených kritérií,
 • stejně tak bude přijato 26 nejlépe hodnocených uchazečů do druhé třídy se společenskovědním zaměřením ŠVP.

Ke studiu bude přijato 52 uchazečů s nejvyšším počtem dosažených bodů.

Uchazeči budou zařazováni do zvolené třídy do naplnění kapacity této třídy (26 žáků). Po naplnění kapacity dané třídy (např. společenskovědní) bude uchazeči nabídnuto studium v druhé třídě  (např. přírodovědně-technické). V případě, že uchazeč neprojeví zájem o studium v nabízené třídě, bude toto místo nabídnuto dalšímu v pořadí umístěnému uchazeči.

Příklad:
Žák X má zájem o třídu SV (společenskovědní) a umístil se celkově na 48. místě. Kapacita třídy SV (26 žáků) je již naplněna. Žáku X je tedy nabídnuto studium ve třídě PT (přírodovědně-technické). Pokud žák X projeví zájem studovat ve třídě PT, je do této třídy přijat. Pokud má zájem studovat pouze ve třídě SV, přijat není, neboť tato třída je již obsazena.

Škola si vyhrazuje právo změn v návaznosti na aktuální situaci v legislativě. V případě nejasností nás kontaktujte na telefonu 315 727 311 a na mailové adrese  info@dgkralupy.cz.

Kralupy nad Vltavou, 31. 01. 2022
RNDr. Andrej Plecháček
ředitel školy

 

 

 


 

Informace o aplikaci k procvičení testů naleznete také v příloze: Aplikace do mobilu.pdf.

QR kody

Přílohy